Strike (2)
Strike (2)

Photographer: Sarah Hebdon

Strike (2)

Photographer: Sarah Hebdon