Strike (3)
Strike (3)

Photographer: Sarah Hebdon

Strike (3)

Photographer: Sarah Hebdon